About Us

Tisaksuk is based in Port-au-Prince, Haiti and has been in the artisanal business since 2013. Tisaksuk offers a large variety of products, and promotes the use of made in Haiti locally and abroad. Tisaksuk works with local artisans to design and create wonderful pieces using different mediums, than serves as a link and venue to sell these merchandises. 

Tisaksuk’s mission is to bring sustainable economic and social development to the people of Haiti through apprenticeship at Atelier Tisaksuk, job creation and the promotion of civic engagement. 

For sustainable change in Haiti:

  1. Tisaksuk believes in trade training, once you learn a trade you can work to support yourself
  2. Tisaksuk believes in job creation which produces self-sufficient adults, stable families and civically engaged citizens who can contribute to the development of their community. 
  3. Tisaksuk believes that if Haiti’s poorest and most vulnerable is educated, engaged and empowered to learn about their basic human rights, they will know to stand up, mobilize and speak out when these rights are not respected. They will be better citizens and know their responsibilities.

Tisaksuk supports her employees with fair wages, access to trainings and other job benefits. At Tisaksuk we believe that putting cash directly in the hands of people through earned salary, not charity is the only way to move them out of poverty and keep them out. With access to basic education, training, full time work and seminars on civic engagement our employees will be able to earn enough money to live with dignity, invest in themselves, feel like they are part of the country, pay taxes which will naturally make them hold those in charge responsible to serve them.


Tisaksuk sitiye l nan Pòtoprens Ayiti e ap travay nan sektè atizana depi 2013. Tisaksuk ofri yon varyete pwodwi e fè pwomosyon itilizasyon pwodwi ki fèt lakay kit ou an Ayiti oubyen aletranje. Tisaksuk travay ak atizan lokalman pou konseptyalize e kreye bèl pyès, ki fet ak diferan materyèl, epi sèvi kòm yon lyen ak espas poul van n pwodwi sa yo. 

Misyon Tisaksuk se poul pote devlopman ekonomik ak sosyal dirab pou Ayisyen a travè fòmasyon nan sant atizay li, kreyasyon anplwa e pwomosyon angajman sivik. 

Pou n jwen chanjman dirab an Ayiti : 

  1. Tisaksuk kwè nan fòmasyon, nan apran n metye, nan ka pa nou atizay, pou ka travay
  2. Tisaksuk kwè nan kreyasyon travay, nou kwè ke travay bay granmoun ki ka okipe tèt yo, bay fanmi ki estab, ki angaje e ki ka pote chanjman nan kominote yo. 
  3. Tisaksuk kwè ke si Ayisyen ki pi pòv e pi vilnerab yo jwen mwayen apran n dwa yo, yap angaje yo e konnen pou kanpe, mobilize e pale lè dwa yo pa respekte. Yap pi bon sitwayen, yap konnen responsabilite pa yo tou. 

Tisaksuk sipòte anplwaye l yo ak salè ki jis, ba yo aksè a fòmasyon e lòt benefis. Nan Tisaksuk nou kwè ke mete lajan dirèkteman nan men moun yo, a travè travay, se sèl mwayen poun ede yo sòti nan la mizè. Tisaksuk pa kwè nan lacharite. Avèk  aksè a edikasyon, fòmasyon, travay, edikasyon sivik, amplawaye nou yo ka rantre ase kob pou viv ak diyite, yap ka envesti nan tèt yo, pou yo santi yo fè pati peyi yap viv ladanl lan, peye taks ki ap natirèlman fè yo kenbe moun ki la pou ba yo sevis yo responsab pou sevis sa yo.